Rekrutacja

Projekt pn. „Koniec języka za przewodnika” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego


INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
PN. „KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic klas V Szkół Podstawowych i klas II Gimnazjów w ramach Projektu pn. „Koniec języka za przewodnika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie od 01.10.2012 r. do 31.08.2014 r. uczniom/uczennicom z klas V Szkół Podstawowych  oraz klas II Gimnazjów oraz nauczycielom/nauczycielkom.

2. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1) Doradztwo zawodowe – autoprezentacja dla SP 1, SP 2, SP 8, SP 13, SP 15, SP  19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49,  SP  50, SP 51, SP 52, SP 53, SP 54, SOSW 1, ZSS8

2) Doradztwo zawodowe dla G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13,  G14,  G16, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, GS26, SOSW1

3) Kurs II języka obcego w Szkołach Podstawowych:
• języka niemiecki dla SP 1, SP 8, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 36, SP 38,  SP 47, SP 48, SP 49, SP 53
• języka francuski dla SP 8, SP 13, SP 15, SP 34, SP 50, SP 51, SP 54
• języka rosyjski dla SP 2, SP 8, SP 19
• języka hiszpański dla SP 8, SP 42, SP 52, SP 53

4) Kurs III języka obcego w Gimnazjach:
• języka niemiecki dla G6, G12, G19, G21
• języka francuski dla G2, G3, G5, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G20, G22, G24
• języka rosyjski dla G6, G9, G10, G14, G16, G19, G20, G23
• języka hiszpański dla G1, G5, G7, G8, G10, G12, G13, G14, G18, G19, G20, G22, G24

`5) Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych:
• warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami informatyki dla SP 1, SP 2, SP 8, SP 13, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 52, SP 53, SP 54, ZSS 28
• warsztaty humanistyczne z akcentem na regionalizm dla SP 2, SP 8, SP 13, SP 15, SP 30, SP 34, SP 36, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, ZSS 28
• warsztaty artystyczno-muzyczne dla SP 2, SP 8, SP 13, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51
• warsztaty artystyczno-plastyczne SP 2, SP 8, SP 13, SP 15, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, SP 53
• warsztaty artystyczno-teatralno-filmowe dla SP 1, SP 8, SP 13, SP 27, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, SP 53
• trening pamięci dla SP 1, SP 2, SP 13, SP 15, SP 19, SP 32, SP 34, SP 36, SP 42, SP 47, SP 49, SP 50, SP 51, SP 52, SP 53

6) Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe w Gimnazjach:
• warsztaty rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne – Koło młodego naukowca dla G1, G2, G3, G7, G9, G10, G12, G13, G14, G16, G20, G23, G24
• warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne – warsztat informatyczny dla G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G16, G19
• warsztaty rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym – warsztat dziennikarstwa dla G1, G2, G7, G9, G10, G12, G13, G14, G16, G19, G20
• warsztaty rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym – warsztat literacki dla G1, G2, G6, G7, G16
• warsztaty rozwijające kompetencje umiejętności uczenia się – trening pamięci dla G1, G2, G6, G7, G9, G10, G12, G13, G14, G20, G22, G24
• warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie – warsztat młodego samorządowca dla G1, G2, G7
• warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie – warsztat praw człowieka dla G1, G2, G7, G9
• warsztaty rozwijające kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – warsztat teatralny dla G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G12, G13, G14, G16, G18, G19, G22
• warsztaty rozwijające kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej – warsztat filmowy dla G1, G2, G3, G7, G9, G12, G13, G18, G19, G23, G24
• warsztaty rozwijające kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości – warsztat przedsiębiorczości dla G1, G2, G3, G7, G9, G12, G13, G16, G18, G24

7) Zajęcia specjalistyczne dla Szkół Podstawowych:
• terapia integracji sensorycznej dla SOSW1 i ZSS 28
• kinezjologia edukacyjna dla SOSW1
• terapia metodą Tomatisa dla ZSS 28
• alternatywne metody komunikacji dla ZSS 28
• poradnictwo psychologiczne dla SOSW1

8) Zajęcia specjalistyczne dla Gimnazjów:
• terapia integracji sensorycznej dla SOSW1
• kinezjologia edukacyjna dla SOSW1
• warsztaty plastyczne dla GS 26

9) Szkolenia z zakresu stosowania i wykorzystania e-narzędzi w Szkołach  Podstawowych: przeprowadzone zostaną 2 – dniowe szkolenie dla 23 nauczycieli,  którzy pełnić będą w swoich placówkach rolę „Liderów e-narzędzi” (po 1 osobie
z każdej Szkoły Podstawowej).

10) Szkolenia z zakresu stosowania i wykorzystania e-narzędzi w Gimnazjach:  przeprowadzone zostaną 2 – dniowe szkolenie dla 22 nauczycieli, którzy pełnić  będą  w swoich placówkach rolę „Liderów e-narzędzi” (po 1 osobie z każdego  Gimnazjum).

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2012 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, tj.:

Szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy (SP 1); ul. Księżycowa 6, Pani Anna Majchrzak;
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (SP 2); ul. Baczyńskiego 2 a, Pani Maria Topoła;
3) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej  (SP 8); ul. Szczytowa 28/30, Pani Grażyna Podczarska;
4) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego (SP 13); ul. Wręczycka 111/115, Pani Anna Chyrzyńska;
5) Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów (SP 15); ul. Wirażowa 8, Pan Tomasz Szczygłowski;
6) Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkół nr 15 (SP 19); ul. Orla 4/8, Pani Danuta Banasiak;
7) Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkół nr 3 (SP 27); ul. Rozdolna 5, Pani Barbara Długosz-Kabała;
8) Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego (SP 30); ul. Ludowa 58, Pani Katarzyna Krawczyk;
9) Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy – Gracza (SP 32); ul. Przerwy – Tetmajera 40, Pani Grażyna Mrozek;
10) Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry (SP 34); ul. Dąbrowskiej 5/9, Pani Elżbieta Minkina;
11) Szkoła Podstawowa nr 36 (SP 36); ul. Kasztanowa 7/9, Pani Teresa Trzepizur;
12) Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (SP 38); ul. Sikorskiego 56, Pani Katarzyna Woźniak;
13) Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy (SP 42); ul. Aleja Armii Krajowej 68a, Pani Ilona Ślęzak;
14) Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej (SP 47); ul. Przestrzenna 68/70, Pani Renata Anioł;
15) Szkoła Podstawowa nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Zygmunta Berlinga (SP 48); ul. Schillera 5, Pani Joanna Matuszczyk;
16) Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego (SP 49); ul. Jesienna 42, Pani Jolanta Gajda;
17) Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego (SP 50); ul. Starzyńskiego 10, Pani Małgorzata Płatek;
18) Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Skłodowskie – Curie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 (SP 51); ul. Połaniecka 50, Pani Katarzyna Grajcar;
19) Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca (SP 52); ul. Powstańców Warszawy 144 a, Pani Bogumiła Schab;
20) Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie (SP 53); ul. Orkana 95/109, Jolanta Piasecka-Postawa;
21) Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego (SP 54); ul. Kukuczki 30, Pani Elżbieta Maj;
22) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 (SOSW 1); ul. Legionów 58, Pani Renata Krystek;
23) Zespół Szkół Specjalnych nr 28 (ZSS 28); ul. Św. Barbary 9/11, Pani Anna Kołodziej.

Gimnazja:
1) Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego (G1); ul. Starzyńskiego 10, Pan Józef Żmudziński;
2) Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów (G2); ul. Baczyńskiego 2a, Pani Edyta Szeląg;
3) Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej (G3); ul. Schillera 5, Pani Dorota Krzemińska-Haziak;
4) Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja (G5); ul. Worcella 20/22, Pani Alina Grabna;
5) Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (G6); ul. Krakowska 29, Pani Iwona Wójcik;
6) Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (G7); ul. Zamenhofa 23, Pani Anna Nylec;
7) Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków (G8); ul. Szczytowa 28/30, Pani Mirosława Cichoń;
8) Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza (G9); ul. Jana III Sobieskiego 15, Pani Elżbieta Drozdinska;
9) Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego (G10); ul. Kukuczki 30, Pani Elżbieta Maj;
10) Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki (G12); ul. Okólna 31/39, Pani Barbara Leś,
11) Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego (G13); ul. Wręczycka 111/115,
12) Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi (G14); ul. Św. Rocha 221, Pani Anna Klecha;
13) Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego (G16); ul. Ułańska 5/7, Pani Eliza Pęczek;
14) Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego (G18); ul. Orkana 95/109, Pani Lidia Kapkowska;
15) Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15 (G19); ul. Orla 4/8, Pani Ewa Kurko;
16) Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry (G20); ul. Hubermana 7, Pani Katarzyna Leszczyńska;
17) Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich (G21); ul. Powstańców Warszawy 144a,
18) Gimnazjum nr 22 (G22); ul. Jesienna 42, Pani Anna Krzyszczyk;
19) Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów (G23); ul.  Wirażowa 8, Pan Tomasz Szczygłowski;
20) Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 3 (G24); ul. Rozdolna 5, Pani Joanna Basik;
21) Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 (SOSW1); ul. Legionów 58, Pani Renata Krystek;
22) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej (Gimnazjum Spec. Nr 26, ZSZ Nr 11, ZSZS, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1,  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne – GS26); ul. Krótka 22, Pani  Iwona Rorat.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim tj. www.fe.czestochowa.pl.
Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od listopada 2012 r. do czerwca 2014 r.,

Dokumenty do pobrania dla Szkół Podstawowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta – kliknij

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip