O szkole

 

Nasza szkoła jest placówką publiczną powstałą w 1959 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Częstochowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Obecnie w naszej szkole w 14 oddziałach uczy się 300 uczniów w klasach I – VI. Bezpieczeństwo, wychowanie i wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogów.

Dysponujemy 16 salami lekcyjnymi,  pracownią komputerową, pracownią multimedialną, pracownią muzyczną, biblioteką, świetlicą
oraz małą i dużą salą gimnastyczną . Od 2004 roku posiadamy stałe łącze internetowe.

Nasza szkoła jest placówką, która:
zmierza do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy oraz zajęć dodatkowych
w kołach zainteresowań;
umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które przygotowują
do kolejnego etapu edukacyjnego – gimnazjum;

umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez uwzględnienie tych elementów w treści programu dydaktyczno – wychowawczego
oraz organizowanie imprez związanych z ważnymi wydarzeniami
i rocznicami historycznymi;

wychowuje w duchu tolerancji religijnej;
rozwiązuje problemy pedagogiczne uczniów
z poszanowaniem praw
i godności dziecka;
współpracuje z rodzicami, instytucjami oraz władzami miasta Częstochowy;
stwarza warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego oraz zachowań prozdrowotnych;

rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, by mogli oni przechodzić z dziecięcego do bardziej dojrzałego rozumienia świata;
umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych celów;
stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
kształci pozytywne nastawianie do wiedzy jako wartości;
tworzy kulturę pozytywnych zachowań.

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip