Regulamin

UWAGA UCZNIOWIE!!!

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

Podczas przerw opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele dyżurujący, zapewniający dzieciom pełne bezpieczeństwo.

Obowiązki uczniów

38 Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących.

38 W czasie przerw dzieci spacerują parami na ustalonych piętrach budynku szkoły. Dążąc do zapewnienia uczniom odpoczynku po lekcjach nauczyciel może zezwolić dzieciom na inną formę spędzania przerw, jeśli nie zakłóca to porządku i bezpieczeństwa pozostałych uczniów.

38 Zabronione jest przebywanie uczniów na parterze szkoły, wchodzenie-schodzenie na inne niż wyznaczone kondygnacje budynku, spędzanie przerw na schodach, w toaletach, w łącznikach oraz w zakamarkach.

38 Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, podstawianie nóg, prowokowanie bójek, organizowanie niebezpiecznych zabaw, wchodzenie na balustrady itp.

38 W czasie przerw uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się – nie krzyczą, nie prowokują hałaśliwych zachowań oraz nie zaśmiecają budynku (boiska).

38 Zabronione jest blokowanie drożności dróg ewakuacyjnych – siadanie na schodach oraz na korytarzach.

38 Podczas przerw nie wolno uczniom samowolnie opuszczać budynku szkolnego.

38 Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej. Zabronione jest schodzenie do jadalni uczniów nie korzystających z obiadów.

38 Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną schodów.

38 Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.

38 Uczniowie oczekujący na zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno – kompensacyjne przebywają w świetlicy szkolnej.

38 W razie nieobecności nauczyciela, klasa schodzi do świetlicy szkolnej po dzwonku na lekcję pod opieką wice dyrektora lub nauczyciela świetlicy.

owad10logo1

logo_etwennin1             bipbip